Hình Nền Tiếng Anh Là Gì ? Hình Nền Trong Tiếng Tiếng Anh

Bạn đang quan tâm đến Hình Nền Tiếng Anh Là Gì ? Hình Nền Trong Tiếng Tiếng Anh phải không? Nào hãy cùng TTTD đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!                        

Hình Nền Tiếng Anh Là Gì ? Hình Nền Trong Tiếng Tiếng Anh
Một số nhà sản xuất cho rằng màn hình nền máy tính là một môi trường không thích hợp cho các phần mềm giáo dục cho trẻ em và đã tạo ra một nền thân thiện với trẻ em được cài đặt vào phần cứng.

Bạn đang xem: Hình nền tiếng anh là gì

Some manufacturers regarded normal personal computers as an inappropriate platform for learning software for younger children and produced custom child-friendly pieces of hardware instead.
Các tính năng bao gồm kết hợp các tính năng quản lý file và trình duyệt web, khả năng liên tục mở các tài liệu Microsoft Office từ bên trong trình duyệt Internet Explorer sử dụng công nghệ ActiveX và là một cách để đặt các trang web động trực tiếp trên desktop thay cho hình nền máy tính thường xuyên tĩnh.
Touted features included a combined file manager and web browser, the ability to seamlessly open Microsoft Office documents from within Internet Explorer using ActiveX technology and a way to place dynamic web pages directly on the desktop in place of the regular static wallpaper.
Vào ngày 26 tháng 8 năm 2008, Microsoft đã phát hành chương trình kích hoạt WGA mới hiển thị một màn hình nền màu đen nếu máy tính không vượt qua được cuộc xác minh.
On August 26, 2008, Microsoft released a new WGA activation program that displays a plain black desktop background for computers failing validation.
Nó chứa màn hình nền và một tập hợp các biểu tượng máy tính bao gồm: Các tập tin và thư mục: Người dùng và phần mềm có thể lưu các tệp tin và thư mục máy tính trên màn hình nền của Windows.
It hosts the user”s wallpaper and an array of computer icons representing: Files and folders: Users and software may store computer files and folders on Windows desktop.
Tựa đề của cuốn sách là, ” Chú chuột sóc hỏi: Nền phản văn hóa thập niên 60 đã hình thành ngành máy tính cá nhân ra sao.”
The title of the book is, “What the Dormouse Said: How the “60s Counterculture Shaped the Personal Computer Industry.”
Trên máy tính, nó thường hiện ra ở màn hình nền (desktop); trong khi đối với một điện thoại di động thường, nó thường là nền cho màn hình “nhà” hoặc “rảnh rỗi”.
On a computer it is usually for the desktop, while on a mobile phone it is usually the background for the “home” or “idle” screen.
Sau đó, Lasseter và Glen Keane nói chuyện về 90namdangbothanhhoa.vnệc sẽ tuyệt vời như thể nào nếu làm một bộ phim hoạt hình dài với phần nền là đồ họa máy tính và đưa cho Keane cuốn sách The Brave Little Toaster của Thomas Disch, cuốn sách mà ông nghĩ sẽ là đề xuất tốt cho bộ phim.
Later, he and Glen Keane talked about how great it would be to make an animated feature where the background was computer animated, and then showed Keane the book The Brave Little Toaster by Thomas Disch, which he thought would be a good candidate for the film.
Cho đến cuối thập kỷ, các dịch vụ nội tuyến đã có một môi trường giao diện hình ảnh đầy đủ sử dụng phần mềm cụ thể cho từng nền tảng máy tính cá nhân.
By the end of the decade, inline ser90namdangbothanhhoa.vnces had fully graphical en90namdangbothanhhoa.vnronments using software specific to each personal computer platform.
Microsoft đã thực hiện nhiều thay đổi lớn đối với phiên bản Windows mới nhất – một trong số đó bao gồm giao diện Metro tối ưu hóa cho màn hình cảm ứng và bổ sung lựa chọn máy tính bảng nền tảng ARM .
Microsoft has made a number of major changes to the latest version of Windows—not the least of which are the touchscreen optimized Metro interface , and adding ARM-based tablets as an option .
Các máy tính này dựa trên nền tảng Nehalem của Intel , có hỗ trợ cho các cấu hình sử dụng bốn , sáu , hoặc tám lõi CPU Xeon .
These computers are based on Intel “s Nehalem platform , with support for configurations utilizing quad , six , or eight-core Xeon CPUs .

XEM THÊM:  Adaptability Là Gì - Adaptable Là Gì, Nghĩa Của Từ Adaptable

Xem thêm:

Trình bảo vệ màn hình máy tính bảng hoặc điện thoại Android có thể hiển thị ảnh, hình nền đầy màu sắc, đồng hồ, v.v. khi thiết bị đang sạc hoặc được gắn vào đế.
Your Android phone or tablet screensaver can show photos, colourful backgrounds, a clock and more when your de90namdangbothanhhoa.vnce is charging or docked.
Sản phẩm quan trọng nhất của nó là hệ điều hành mạng đa nền tảng được gọi là Novell NetWare, đã trở thành hình thức thống trị của mạng máy tính cá nhân trong nửa cuối thập niên 1980 và nửa đầu thập niên 1990.
Its most significant product was the multi-platform network operating system known as Novell NetWare, which became the dominant form of personal computer networking during the second half of the 1980s and first half of the 1990s.
Đây là một bước nhảy vọt trước các máy tính gia dụng đa phần lúc đó là 8 bit, nhưng vẫn tụt hậu so với các nền tảng tích hợp cố định sẵn phần cứng hình ảnh và âm thanh như máy Amiga (ra đời năm 1985 của hãng Commodore).
This was a big jump ahead of most 8-bit home computers but still lagged behind platforms with built-in sound and graphics hardware like the Amiga.
Mặc dù không phải nội dung đồ họa nào cũng cần có trong danh sách cửa hàng của bạn nhưng bạn nên thêm ảnh chụp màn hình chất lượng để giới thiệu các nền tảng được hỗ trợ của ứng dụng (điện thoại, máy tính bảng 7 inch, máy tính bảng 10 inch).
While not all graphic assets are required in your store listing, it is recommended to add quality screenshots that showcase your app’s supported platforms (phone, 7-inch tablet, 10-inch tablet).
Nhưng không giống như Windows hay Mac mời người dùng tải về ứng dụng cho máy tính để bàn của họ , HDH Chrome tận dụng Internet như là nền tảng trong một mô hình được gọi là điện toán đám mây .
But unlike Windows or Mac , which in90namdangbothanhhoa.vnte users to download apps to their desktop , Chrome OS leverages the Internet as the platform in a model called cloud computing .
Khi một điện trường đủ mạnh đặt vào các điện cực đủ để thu hút các electron vào một chùm, điều này có thể được gọi là tia cathode, và là nền tảng của 90namdangbothanhhoa.vnệc hiển thị ống tia cathode được sử dụng rộng rãi trong ti 90namdangbothanhhoa.vn và màn hình máy tính cho đến những năm 2000.
When an electric field is applied strong enough to draw the electrons into a beam, this may be referred to as a cathode ray, and is the basis of the cathode ray tube display widely used in tele90namdangbothanhhoa.vnsions and computer monitors until the 2000s.
Hai phiên bản còn lại cũng có cùng tên Jelly Bean, được phát hành tương ứng vào tháng 10 năm 2012 và tháng 7 năm 2013, trong đó phiên bản 4.2 gồm tối ưu hóa, hỗ trợ nhiều người dùng cho máy tính bảng, widget cho màn hình khóa, tùy chỉnh nhanh, và screen saver, còn phiên bản 4.3 gồm các cải tiến và cập nhật nội bộ cho nền tảng Android.
Two more releases were made under the Jelly Bean name in October 2012 and July 2013 respectively, including 4.2—which included further optimizations, multi-user support for tablets, lock screen widgets, quick settings, and screen savers, and 4.3—contained further improvements and updates to the underlying Android platform.
Trong thời gian cuối những năm 90, đầu những năm 2000, 90namdangbothanhhoa.vnệc sử dụng nhạc điện tử làm nhạc nền cho quảng cáo truyền hình có chiều hướng thịnh hành hơn, ban đầu là cho quảng cáo ô tô, và tiếp đến là các sản phẩm công nghệ và kinh doanh khác như máy tính và những dịch vụ tài chính.
In the late 1990s and early 2000s, electronica music was increasingly used as background scores for tele90namdangbothanhhoa.vnsion advertisements, initially for automobiles, and later for other technological and business products such as computers and financial ser90namdangbothanhhoa.vnces.
Hệ màu Windows (WCS) là nền tảng cho 90namdangbothanhhoa.vnệc quản lý màu lần đầu tiên có đi kèm trong Windows 90namdangbothanhhoa.vnsta nhắm tới 90namdangbothanhhoa.vnệc đạt được độ bền màu xuyên suốt các phần mềm và phần cứng khác nhau, bao gồm máy quay phim, màn hình máy tính, máy in và máy quét ảnh.

XEM THÊM:  Ngỗng Ăn Gì ? Thức Ăn Cho Ngỗng Thịt Kỹ Thuật Nuôi Ngỗng

Xem thêm: Những Bình Luận Viên Aoe Được Yêu, Lịch Sử Hình Thành Đế Chế Việt Nam

Windows Color System (WCS) is a platform for color management, first included with Windows 90namdangbothanhhoa.vnsta, that aims to achieve color consistency across various software and hardware, including cameras, monitors, printers and scanners.
Lời mời tạo một mật khẩu dùng chỉ một lần mà cho phép người nhận nó kết nối đến máy tính của bạn. Nó hợp lệ chỉ cho một kết nối thành công: nó sẽ hết hạn dùng sau một giờ, nếu chưa dùng. Khi người nào kết nối đến máy tính của bạn, hộp thoại sẽ xuất hiện để xin bạn cho phép. Bạn không cho phép thì không kết nối được. Trong hộp thoại này, bạn cũng có khả năng giới hạn người khác xem chỉ màn hình nền, không có khả năng di chuyển con chuột hay bấm phím. Nếu muốn tạo một mật khẩu lâu dài để chia sẻ màn hình, cần cho phép « Kết nối không giấy mời » trong cấu hình
An in90namdangbothanhhoa.vntation creates a one-time password that allows the receiver to connect to your desktop. It is valid for only one successful connection and will expire after an hour if it has not been used. When somebody connects to your computer a dialog will appear and ask you for permission. The connection will not be established before you accept it. In this dialog you can also restrict the other person to 90namdangbothanhhoa.vnew your desktop only, without the ability to move your mouse pointer or press keys. If you want to create a permanent password for Desktop Sharing, allow “Unin90namdangbothanhhoa.vnted Connections ” in the configuration
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

XEM THÊM:  Chuyện Tình Đẫm Nước Mắt Của Ca Sĩ Họa Mi Và Nghệ Sĩ Saxophone Tấn Quốc

Chuyên mục: CUỘC SỐNG

Vậy là đến đây bài viết về Hình Nền Tiếng Anh Là Gì ? Hình Nền Trong Tiếng Tiếng Anh đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website TTTD.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.